Málta megalit templomai

Málta megalitikus templomai gyűjtőnév alatt az i. e. 3600 és i. e. 2500 között, Máltán emelt megalitikus épületek maradványait értjük. A hatalmas templomok az újkőkori ember első bonyolult, előre megtervezett építményei, amelyeket az UNESCO, mint az egyetemes kultúra egyedülálló emlékeit a világörökség részének deklarálta.

A templomcivilizáció

Eredetileg, 1980-ban a Gozo szigetén található ggantijai komplexum két temploma kapta meg a világörökségi státuszt, majd 1992-ben további öt őskori templomegyüttesre terjesztették ki a címet:

 • Ġgantija, valamint
 • Ħaġar Qim
 • Mnajdra
 • Ta' Ħagrat
 • Ta' Skorba és
 • Tarxien templomai

Málta szigetének első lakói a Siracusa közelében található Stentinello faluból származó földművesek és állattenyésztők voltak, akik i. e. 5000 körül érkezhettek – a régészek jellegzetes, geometrikus elemekkel díszített kerámiaedényeik alapján azonosították őket. A következő évszázadokban újabb csoportok érkeztek Szicíliából. Az itt kialakult fejlett civilizáció mintegy harminc megalitikus templomot emelt. I. e. 3600 körül kezdődött Gozo szigetén a ggantijai templomok építése, majd i. e. 3300 / 3000 között építették a – Paola közelében feltárt és ugyancsak 1980-ban világörökségi státusztra emelt – Hal Saflieni Hypogeum templomsírt. Az i. e. 3000-től i. e. 2500-ig tartó periódus volt a máltai „templomcivilizáció” fénykora: ekkor épültek a mnjadrai, Hagar Quim-i és taxieni vallási célú épületegyüttesek, amelyek spirális díszítései, szobrai és épületelemei megerősítik, hogy a mediterrán Anyaistennő-kultuszhoz kapcsolódtak. Ezután a máltai szigetvilág ismeretlen okból teljesen elnéptelenedett. A később érkező új telepesek mintegy ezer évig temetkezési helyként használták a tarxieni templomokat és kiegészítésül egyszerű dolmeneket emeltek. (A régészek Salentóban találtak ezekhez hasonlókat, ezért feltételezik hogy Pugliából jöttek.) I. e. 1500 körül a sziget negyedik megszállása során újabb népcsoportok érkeztek Szicíliából, akik erődített falvakban telepedtek le. Ezután érkeztek a karthágóiak, a föníciaiak, majd i. e. 218-ban a rómaiak, de a megalitikus templomok csodálatos civilizációja ekkorra távoli emlék volt csupán.

Az őskori építészet remekei

Az Anyaistennő máltai templomai a csiszolt kőkorszak emberének építészeti remekművei. A nagyszabású, több helyiségből álló épületek teljesen újszerű, kreatív vonalvezetésű „lóhere” alaprajzúak. Ez a jellegzetes forma több mint ezer éven át ismétlődött, a technikai fejlődésnek és a kultusz igényeinek megfelelő változtatásokkal. A templomok általános jellemzői, hogy egy erős, általában D, vagy félkör alakú külső fal 2-6 helyiséget zár körbe, amelyek szimmetrikusan, párosával, vagy háromlevelű lóhere alakban helyezkednek el egy folyosó vagy belső udvar mentén. A helyiségek falai apszissal ellátott félkör alakúak vagy oválisak. A máltai szakrális épületek jellegzetessége, hogy sehol sincsenek éles sarkok, vagy szögletek; mind a külső falak, mind a belső helyiségek lekerekítettek. A külső és belső megalitikus falak közötti helyet földdel és kőtörmelékkel töltötték ki. Az udvarokban oltárok, medencék, edények és szobrok alkotják az állatáldozattal végződő vallási rítusok kellékeit. A templomok monumentális, homorú homlokzata tágas külső terekre néz; a szemöldökköves kapu két oldalán, gyakran hatalmas kőtömbökből formált padok fekszenek. A templomok teteje fából készült; melyeknek mára nyoma sem maradt.

Ġgantija

Gozo szigetén a Xaghara-fennsík szélén található a ggantijai komplexum két temploma. A templomokat óriási kőtömbökből álló, ma hat méter magas fal övezi. A név jelentése: „óriások tornya” . Egy legenda szerint a templomokat óriás félistenek építették, ugyanis csak ők bírták kitermelni és elszállítani az épületeket alkotó hatalmas mészköveket – az ősi máltaiaknak akkoriban csak kőszerszámaik voltak.

A déli templom a nagyobb és a régebbi. A tökéletes négyzet alakú kváderkövek két sorából álló bejárat után két egymással szemben lévő helyiség következik; innen egy a bejárattal szemben található kapun át három nagyobb terembe érkezünk, amelyek egy kövezett udvar körül, háromlevelű lóherét formázva helyezkednek el. A helyiségek belső falai befelé hajlanak.

A legnagyobb helyiség 10,50 x 9 méteres; a végében kisebb pilaszterekkel alátámasztott vízszintes mészkő lapokból összeállított oltár áll. Az oltáron kívül különféle fülkéket, tabernákulumokat, kővázákat, négyszögletes kémlelőnyílásokat és padlóba vájt lyukakat alakítottak ki. A kisebb, északi templomban négy, csaknem félkör alakú, párosával elhelyezkedő helyiség van; a kapuk felső illetve az architrávot alátámasztó belső részén homorú kőtömböket alkalmaztak, hogy stabilabbá tegyék az építményt.

Mindkét templomban számos szobor, spirális dombormű és állatokat ábrázoló díszítés volt, amelyek összetett élet- és termékenységkultuszra utalnak. A spirál, mint a teremtő mozgás és az élet szimbóluma, számos ősi kultúrában jelen van, időnként kígyó, vagy szvasztika alakjában.

Ggantija templomainak maradványaira 1816 és 1820 között bukkantak rá, és 1827-ben John Otto Bayer ezredes, Gozo alkormányzója felügyelete alatt kezdtek a térség megtisztításához és régészeti feltáráságoz.

Mnajdra

Málta nyugati partján, a kis Filfla-szigettel szemben található a három templomromból álló mnajdrai kompexum; Шаблон:Coor dms. A teplomok két szinten helyezkednek el egy félkör alakú udvar körül és három különböző időszakban épültek. A legrégebbi templom a ggantijai időszakban (i. e. 3600 / 3200), a másik két templom a tarxieni templomok építési szakaszának (i. e. 3150-2500) elején, illetve közepén épültek.

Az első templom a legkisebb, alaprajza háromlevelű lóhere alakot formáz és jellegét tekintve követi Ggantija templomainak mintáját.

A legjobb állapotban a legalacsonyabban fekvő, un. második, vagy déli templom maradt fenn.

Szép homorú homlokzata van, belsejében az első helyiségpár falából nagy fülkék nyínak; két mészkőtömböt találtak itt, amelyeken fúróval készített lyukak sorakoznak, egyes helyiségek – feltehetőleg az „orákulumszobák” falában pedig kémlelőnyílások vannak. Valószínűleg ezekben a titkos szobákban rejtőztek a papok jövendőmondás közben. A néhány vízszintes, befelé hajló kőtömbsor látványából arra lehet következtetni, hogy a helyiséget álboltozatos tető fedte.

A középső, legmasabban fekvő templomba, amely utolsóként épült, monumentális hármas-kapu vezet; nevezetessége hogy egyik kőtömbjén a tetővel ellátott templom faragott mása áll.

Ħaġar Qim

Mnajdra templomaitól 500 méterre egy magaslaton található a sziget legnagyobb, négy önálló épületmaradványból álló megalitikus komplexuma; Шаблон:Coor dms. Az épületcsoport legjelentősebb része a többször is kibővített Ħaġar Qim-i templom, amelynek alaprajza teljesen egyedi arculatot mutat. A templom központi apszisát kelet nyugati irányban kibővítették és további szobákkal, fülkékkel egészítették ki i. e. 3000 és i. e. 2500 között. Részei: bejárat, udvar, jósfülke az udvarról további két apszisos helyiség, és két egyszerű ovális terem nyílik. Érdekessége, hogy az egyetlen olyan megalitikus templom, amelynek két bejárata van (másik „ajtó” a homlokzati főbejárattal szemben áll).

A monumentális homlokzat része egy 5 méter magas, a falból kiemelkedő monolit, valamint a templom észak-keleti falában áll a legnagyobb mészkőlap, amely 6,4 méter széles, 5,2 méter magas és 20 tonna súlyú. A belső udvarra néző egyik terem átjárójánál két asztal alakú oltár áll; ezeket a gombára emlékeztető oltárokat kilyuggatott pilaszterek és átfúrt mészkőtömbök tartják.

A belső helyiségekből nőalakokat ábrázoló szobrok – köztük a híres „Máltai Vénusz” [1] – kerültek elő, amelyek a spirál- és állatmotívumokkal szépen dekorált oszlopos -, és az unikumnak tekinthető asztal-szerű oltárokkal együtt a Nemzeti Régészeti Múzeum kincseit gazdagítják Vallettában.

A legdélibb helyiségben az oltár helyén egy henger alakú fallikus monolit áll, és hasonló található a templomon kívül is, ami arra utal, hogy a templom a termékenységkultusz szolgálatában állt.

Az épületcsoport maradványaira 1647-ben találtak rá; a feltérképezés 1851-ben, az ásatások 1885-ben kezdődtek meg. A legjelenősebb feltárási szakaszt 1909-ben Sir Themistocles Zammit és T.E. Peet régészek végezték. 1947 és 1950 között restaurálási és újjáépítési munkálatok folytak.

Ta' Ħagrat

Ta' Ħagrat és Ta' Skorba templomai a máltai szigetország számos részén fellelhető ősi meglitkultúra további mintapéldái. Mindkét helyszínen a klasszikus, háromlevelű lóhere alaprajzú templomok romjai állnak.

Ta' Ħagrat két templomát 1923. és 1925-26-ban Sir Themistocles Zammit a Nemzeti Múzeum egykori igazgatója tárta fel, majd 1937-ben restaurálták a maradványokat. A nagyobbik templom építésének ideje i. e. 3600 és i. e. 3000 közé, a kisebbiké i. e. 3300 / 3000 közé tehető. A templomok egy régebbi i. e. 4100-3800 között emelt kőépület maradványaira épültek.

Ta' Skorba

Skorba romjait 1961 és 1963 között D.H. Trump régész tárta fel. A most látható templommaradványok keletkezése előtt már település állt itt. Ennek kézzelfogható emlékei és bizonyítékai a feltárási terület északi részén talált szobrocskák, amelyek kb. i. e. 4100-ból valók. A nagyobbik, nyugati templom bejárati része a legkorábbi, i. e. 4850 körül emelt épületmaradvány; a templom további részei i. e. 3600-3000 között épültek. A kisebb, keleti templom építésének ideje i. e. 3000-2500. A terület a bronzkorban (i. e. 2500-1500) is lakott település volt.

Tarxien

Mint Málta több őskori emléke esetében, Tatxient is helybéliek elbeszélése alapján találta meg Zammit, és az 1915-ös ásatás során hozta felszínre. A lelőhely Málta külvárosában áll, modern épületektől körülvett területen. A ma látható romok három prehisztorikus templomból származnak. Feltehetően a korabeli hívők számának növekedése késztette az építtetőket arra, hogy a templomegyüttest újabb templommal bővítsék.

A déli templom feltételezetten i. e. 3100 körül épült; 3,4 méter magas homlokzata félkör alapzatú; négy, apszissal ellátott helyiségből áll. A templomban spirálokkal és állatfigurákkal díszített kőtömböket találtak. Az ábrázolásokon megörökített állatokat azzal a szent kovatőrrel áldozták fel, amelyet az egyik oltár mellett, egy falfülkében találtak. A templom egyik kis udvarában állt az a nagy szobor, amely az Anyaistennőt ábrázolta. A kolosszális nőalak csonkán maradt ránk, de tudjuk, hogy kb. 3 méter magas lehetett. A szobor épen maradt alsó része egy díszes alapzaton áll – normális lábfejek, két aránytalanul vastag lábszár és egy hosszú rakott szoknya. (A teljes szobrot a Ħaġar Qim-i templom aznos jellegű, kisebb szobrai alapján lehet elképzeli. [2] , [3] )

A középső templom i. e. 3000-ből való és a máltai templomok között egyedülállóan három pár helyiségből áll. Tágas, kövezett udvarán nagy kőből rakott tűzhely állt, az egyik termet pedig egy hatalmas kőtál foglalja el – talán ebben gyűjtötték össze az áldozati állatok tetemét. A templom további helyiségeibe csak úgy juthatunk, ha átlépjük a padlóra, illetve vízszintes talpkövekre helyezett, kettős spirálmotívumokkal díszített kőtömböket, amelyek valószínűleg azt jelezték, hogy oda csak a papok léphetnek be.

A templomegyüttes legrégebbi része egy i. e. 3250 körül emelt egyszerű szerkezetű kistemplom.

A tarxieni megalit templomegyüttes a nagykőépítés technikai-technológiai megoldása mellett több olyan tér-építészeti és téralakítási jellegzetességgel szolgál, ami a ma emberét is elismerésre készteti. Ezek közt első helyen a veseszerű alaprajzú épített terek kialakítása és térkapcsolása áll. Ezt funkcionálisan a térkapcsolati helyeken összeszűkűlő keresztmetszet trilitekkel (az orthosztát előképe) való kihangsúlyozó szegélyezése a, vizuálisan pedig az oltárszerű „áttekintőőablakok” b létesítésével oldották meg.

A templomterek szerkesztésénél határozottan kirajzolódik azok tengelyre való szervezése c. Vélhetően politeizmusra utalnak a nagy terek kápolnaszerű térbővületei d, de ugyaakkor az egyes templomtér-együttesek eszmei összefogását a díszes elemekkel is hangsúlyozott főoltár építményei határozzák meg.e,f. A máltai megalitikus templomok díszítésének rendszeresen visszatérő eleme az egyszeres, vagy kettős spirál, illetve – főként Tarxienben – a négy ellentétes csigavonal, amely a tudósok szerint az életkultusz grafikai összefoglalása. A három templomból álló tarxieni épületegyüttes a máltai civilizáció csúcsát jelenti.

Irodalom

 • D. H. Trump: Malta: An Archaelogical Guide, Faber & Farber, London, 1972. Шаблон:En
 • D. H. Trump: Malta Prehistory And Temples, Midsea Books, Malta, 2002. Шаблон:En
 • Cilia Daniel: The Megalithic temples of Malta, 2004. ( 2007-ben megjelent a könyv rövidített internetes változata [4]) Шаблон:En
 • John Zammit: Gozzo Die Schwesterinseln - Interprint 1966. ISBN –
 • Geoffrey Aquilina Ross: Images of Malta - Miranda Publ. 1990. ISBN –
 • Paul G. Bahn: A régészet világatlasza - Kossuth B. 2002. ISBN 963 09 4372 27
 • Aldo E. Azzopardi: Malta und seine Inseln – PLURIGRAPH ISBN 88-7280-056-0
 • Moldoványi Ákos : Málta (Útikönyv) - Panoráma Bp.
 • M. Balfour: Titokzatos megalitok - HAJJA és FIA K. ISBN 963 85404 27
 • J. B. Deroselle: Európa népeinek története - OFFICINA NOVA 1990 ISBN –
 • J.-P. Mohen: Standing Stones New Horisons - Thames & Houdson 1999 ISBN 0-500-30090-9
 • Joachim von Freeden: Malta und die Baukunst seiner Megalithtempel 1993. ISBN 3-534-11012-9 Шаблон:De
 • Juergen E. Walkowitz: Das Megalithsyndrom. Bd. 36 der Beitraege zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 2003. ISBN 3-930036-70-3 Шаблон:De
 • Mario Vassallo: Sun Worship in the Hypogeum, 2001. [5] Шаблон:En
 • Ann Mette Heindorff: Hal-Saflieni Hypogeum, Malta, 1982. [6] Шаблон:En
 • Jim Diamond: Malta Temples, 2006. [7] Шаблон:En
 • Agius, A.J. :The Hypogeum at Hal-Saflieni, Freedom Press. Malta. P. 19. Шаблон:En
 • Project RedBook [8] Шаблон:En
 • Heritage Malta [9] Шаблон:En

Külső hivatkozások

Шаблон:Commonscat

A következő kategóriákban szerepel:
Komment elküldése
Tippek
Rendezzük meg:
Daniele D'Addio
2016. august 22.
Archeological site on the South coast of Island of Malta
Chris O
2011. december 3.
In the summer bring water
Luis Urea
2019. september 14.
Viene en la misma visita que Haģar Qim. Vale múchisimo la pena.
El mundo de Pity
2019. november 1.
No dudéis en hacer el recorrido por el acantilado.
Pınar
2013. june 17.
Allah Yürü ya kulum demiş
The Xara Palace Relais & Chateaux

kiindulási $341

500 Labini Year old House near Mdina

kiindulási $0

Tikka - Designer Finished, Cozy Home

kiindulási $101

Corinthia Palace Hotel & Spa

kiindulási $243

Holiday Villa with private pool

kiindulási $0

Water's Edge

kiindulási $84

Ajánlott látnivalók a közelben

Lásd az összeset Lásd az összeset
Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Mnajdra

Mnajdra (kiejtve imnajdra) egy Málta szigetének nyugati partján, Qr

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Hamrija Tower

Ħamrija Tower is a fortification that the Knights of Malta built on

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Ħaġar Qim

Ħaġar Qim egy újkőkorszaki megalitikus templomegyüttes romja Mált

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Um El Faroud

The Um El Faroud is the wreck of a Libyan motor tanker that was being

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Blue Grotto (Malta)

The Blue Grotto (Maltese: That il-Hnejja) is actually a number of sea

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Wardija Tower

The Wardija Tower is one of thirteen towers that Grand Master Martin

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Xarolla Windmill

The Xarolla Windmill at Żurrieq, Malta is one of the windmills

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Verdala Palace

The Verdala Palace is the official summer residence of the President

Hasonló látnivalók

Lásd az összeset Lásd az összeset
Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Machu Picchu

Machu Picchu (kecsua nyelven: Machu Pikchu, „Öreg csúcs”) az egyko

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Akropolisz

Az athéni Akropolisz Görögországban található, az ókorból származ

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Perszepolisz

Perszepolisz (ma: Takht-e Jamshid, vagyis Jamshid trónusa) Iránban, S

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Quebrada de Humahuaca

A Quebrada de Humahuaca (Humahuaca völgye) keskeny völgy Argentína és

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Pompeii

Pompeii ókori római romváros Nápoly közelében, Campania olasz tarto

Az összes hasonló helyeken