Régészeti lelőhelyek a Dévény

Dévényi vár

8.6/10

Szlovákiában, a Duna és a Morva folyók összefolyásánál, az ún. Dévényi-kapunál található az egykori dévényi vár (szlovákul: Devínsky hrad) maradványa. A rom a 212 m magas várhegy – 80 m magas – mészkőszirtjén áll. Falai kifejezetten nagy területet fognak körbe. Az alsó kaput két oldalról páros íves alakzatú torony védi. Kacskaringós betonút visz a felső várkapuhoz. Innen a falak körül csigavonalban haladó lépcsőkön jutunk a lakótorony helyén álló kilátóhoz, mely elragadó panorámával kárpótol a fáradságunkért. Alattunk a Duna sodra, mely úgy hömpölyög, mintha kimoshatná a várat alólunk. A túlsó partján mered az osztrák Hainburg vára, amely évszázadokon át nézett szúrós tekintettel mered a dévényire. A keltett élmény romantikus és izgalmasan félelmetes.

Legendája

A szláv mitológiában a Devina a szerelem istennője, szlávból magyarra fordítva a név asszonyt jelent. A legenda szerint egy nemes lovag apácát szöktetett meg a környéki kolostorból és a vár tornyába felé menekültek. Amikor az üldözők már a sarkukba érnek, ismerik fel, hogy milyen rosszul is döntöttek, mert a toronyban nincs már út, csak a felfele. A csúcsról kéz a kézben levetik magukat a hömpölygő mélybe, a Duna medrébe. Ahol vizet fogtak, ott rögtön egy szikla nőtt, amit azután csak asszonykő (weiber-stein) néven emlegetnek. A torony neve pedig apácatorony lett. A Szépasszony vára kifejezésből egyesek arra következtetnek, hogy az építtető egy valódi hercegnő lehetett.

Története

A várkörnyéki település a kőkorszak óta lakott. Az ásatások kelta, római, barbár, illetve népvándorláskori leleteket hoztak felszínre.

Boba Imre régész szerint, „Az északi Morava folyó völgyének leletegyüttese csupán a pannóniai avar civilizáció fő testének – 9. századi – nyúlványaként értékelhető, azokkal a Duna északi mellékfolyóinak völgyében fekvő szlovákiai területtel együtt, ahonnan előbb avar, majd később magyar leletek kerültek elő. A mikulčicei [nikolsburgi]-pohanskoi feltárásokat időben a dévényújfalusi leletegyüttest követte. Dévényújfalu, ez a Dunától északra eső település; valószínűleg 800 körül, Nagy Károly hadjáratai idején néptelenedett el.”

Károlyfalu is a kőkorszakban lakott terület volt, ma Pozsonyhoz tartozó rész.

A palánkvárat legelőször a római birodalom erősítette meg, amikor a terület limesszé, vagyis határmezsgyévé lett. Hainburg vára áll vele szemben.

846-ban, midőn – Német Lajos keleti frank uralkodó Dévényt ostromolta – a palánkvár már megerősített védelmi pont volt.

Már a rómaiak őrtornyokat emeltek itt, majd morva fejedelmi székhely lett. Palánkvárát 864-ben említi a Fuldai évkönyv Dowina néven. Mind a vár, mind a helység neve is e kifejezésből származik. Dévény (Devín) jelentős ószláv erődítmény és Rasztiszláv morva fejedelemnek lett a székhelye. A kalandozó magyarok Dévény vára alatt a Duna mentén törtek nyugatra. Letelepedésük után az osztrák-bajor támadások is főként innen érkeztek. Az Árpádok kővárat emeltek a favár helyébe. A vár a 13. században épült fel. és királyi határvár lett. A védmű eleinte egyetlen hatalmas méretű toronyból és kerítőfalból állt

A történelmi Magyarország fennállása idején Dévény már a legnagyobb magyar várak egyike. A Baltikum felől induló és Rómába tartó borostyánút, majd a szentföldi zarándokút is rajta vitt keresztül. Az erőd hazánkat egy évezreden át védte. A 13. század elejétől kezdve a ,,porta Hungariae" (Magyarország kapuja) szerepét tölti be.

1234-ben Babenbergi Frigyes. Írások csak arról szólnak, hogy elfoglalja, feldúlja és felégeti a települést. Vár nincs említve, feltehetően azért, mert akkor még semmi sem állt a korábbi palánk helyén. A kővár - Frigyesen okulva - épülhetett ki, hiszen 1271 áprilisából való Dévény erősségének első, fennmaradt írásos említése, amikor II. Přemysl Ottokár cseh király seregével betört a Magyar Királyság területére és azt feldúlta. Katonái elfoglalták Dévény, Pozsony és Stomfa várait. Maguk a csehek 1288-ban Dywen néven említik. Az elkövetkező esztendőkben még sokat lesz a vár a hódító csehekkel vívott harcok célpontja.

1301 és 1323 között ez a vár egész Pozsony vármegyével együtt osztrák Tellesbrunni Rudolf herceg családi igazgatása alá kerül, Habsburg Ágnes özvegy királyné kolostori eltartása címén.

I. Károly cserével visszaszerzi egyik felét az osztrák tulajdonosnak adott abaúj uradalom fejében 1349-ben I. Károly fia Nagy Lajos megszerzi a másik felét, és a pozsonyi várispánsághoz csatolja. 1349 után már a pozsonyi királyi ispán felügyeli. A vár határszéli harcokban többször gazdát cserélt. 1386 után morvai őrgrófok zálogbirtoka, később az örökös pénzzavarral küszködő Zsigmond király egy osztrák főúrnak zálogosította el 8 ezer aranyforintért. Garai Miklós nádor megváltja 1414-ben, majd 1417-ben zálogként való további birtoklásáért még 12 ezer dukátot kölcsönöz a királynak. Végül 1419-ben adománylevelet kap rá, tehát teljes jogú birtokosa lett feleségével, Cillei Annával együtt. A 15. században Garai Miklós jelentősen bővítette és díszes palotát építtetett benne, majd fokozatosan reneszánsz épületté, palotává alakítják.

Számos más tulajdonos egymást követi. Szentgyörgyi, Bazini, Palocsa, és Keglevics. A 16. században a Báthoriak kapták meg Ferdinánd királytól. Az 1460-as évektől a Szent Győrgyiek a tulajdonosai, akik az alsó várat kibővítik. 1526 után Ferdinánd király az ecsedi Báthory István nádornak adományozza. A család kihalása után II. Mátyás adománya révén lett zálogbirtokosa Keglevich János

1616-ban a fellázadt jobbágyok, 1620-ban Bethlen Gábor hajdúi, 1621-ben Buoquoi császári tábornok hódítja meg ostrommal vissza.

1635-ben Pálffy (II.) Pál nádor (1589-1653) kifizeti rá a zálogösszeget, majd II. Ferdinánd királytól örökös adományként kapja. A Pálffyak birtoka 1635 - a 20. század elejéig . 1683-ban a Bécs ellen vonuló török sereg sikertelenül próbálkozott ostromával. pedig ekkor már katonai szempontból elavultnak számított, a környező hegycsúcsokról belőhető volt. 18. században már nem volt katonai jelentősége, palotája sem felelt kora a finomodó igényeinek, de minden épülete még áll. Bástyáin felsorakoztatott ágyúk már csak megtévesztő díszei az erődnek. A Pálffy család egy sereg más uradalmat is bírt, Dévényt soha nem használta hosszabb időre székhelyül. Gróf Pálffy Pál nádor számára a birtok, csak egy volt a sok közül, ezért megszerezése után nem lakta. Ebben Pozsony közelsége is szerepet játszott. Több olyat kínált, amit Dévény nem adhatott. A vár inkább, gazdálkodási, igazgatási központ lett és maradt. A Duna és a Morva összefolyásánál épült erősség stratégiai jelentősége vitathatatlan. Védelmi szerepe a török ​​ostrom, ill. a Thököly-felkelés idején, újra előtérbe került. A Rákóczi-szabadságharc óta az építményben nem történt semmi olyan érdemi beavatkozás, amely erősebbé tette volna. A barokk korban már nem volt alkalmas arra, hogy székhely legyen. Felszereltsége hiányos volt. Nélkülözte a modern technikát. Nem maradt hadászati jelentősége. Kizárólag mezőgazdasági célra felelt meg.

A vár történetének utolsó fejezete az ötödik koalíciós háború. 1809-ben a Bécs felé visszavonuló francia seregek felrobbantották, annak ellenére, hogy a szemben álló felek nehéz harcokat követően békét kötöttek. A békekötés után a franciák még falait aláaknázták és levegőbe röpítették. A várrom azóta pusztul., de romantikus fekvésének köszönhetően, még így is sok látogatót megihlet.

Pálffy Pál nádor utódainak halála után Pálffy Miklósé, majd egy későbbi vagyonmegosztástól az államosításig a malackai Pálffyak tulajdona.

1896-ban a felsővár elpusztított tornyának helyén állították fel annak a hét Árpád emlékműnek az egyikét, melyek az országunk alapításának mementói. A vár legmagasabb pontján a 21 méter magas obeliszk tetején álló szobor a Duna menti síkon végigtekintő harcost mutatta, kezében pajzzsal és békésen leeresztett karddal. Már messziről hirdette: „Itt kezdődik a magyar haza!” Ezt az emlékművet ne keressük. Az első világháborút követően a területet Csehszlovákiához csatolta Trianon. A megelőző ezer év emléke helyből nem kívánatos lett.

1920-ban az obeliszket felrobbantják a cseh légiósok, majd a hatvanas években megkezdődő régészeti ásatások apropóján, az emlékmű talapzatát is lebontják. (A két világháború között kezdték meg régészeti ásatást, amely 1945 után is folytatódott, s még nem fejeződött be. A falak helyreállítását, állagmegóvását is ezzel párhuzamosan végzik. Emiatt a belső vára még mindig nem látogatható.)

További turisztikai látnivalók

II. világégés idején a Duna partját, 1948-tól szögesdróttal lezárt határszakasz övezte. 1989-ig itt több száz ember vesztette életét. A halottak emlékét őrzi Mészáros Péter helyben állított kőportálja, az oldalába vésett áldozatok nevével.

A közeli magánkertben található a Magyarország ezeréves fennállása alkalmára állított Duna-szabályozási márványtábla, melynek utolsó két sorát Trianon után levésték. A felirat szövege:

"E kapun ellenség sokszor rontott a magyarra, de egyszer sem nyert rajt’ tartós diadalt, ám a nyugat műveltségének ez az út ezer évig nem volt zárva soha, s hogy biztobb legyen itt a verseny. A MAGYAR NEMZET rendezte DUNÁJÁT. Áldja meg őt ezután a gondviselés!"

Levésve, de még olvasható:

"Magyarország ezeréves fennállásának emlékére emelték a magyar felső Duna szabályozás állami és vállalati végrehajtói."

 A 19. században, a nemzeti megújhodás korában Ľudovít Štúr körének dévényi kirándulásai a hajdani szláv dicsőség szimbólumává emelték a Nagymorva Birodalomra és hagyományokra is utaló helyet.

Jelenleg a Pozsonyi Városi Múzeum kiállítása tekinthető meg benne.

Képek

Források

  • ' 'Muzeum.sk: Dévény vára (szlovákul)
  • ' 'Jupiter.elte.hu devenytortenet: Dévény várának története
  • http://amulok.blogspot.hu/2010/09/zoborvideken-jarva.html
  • Ján Hučko: Život a dielo Ľudovíta Štúra. (Ľudovít Štúr élete és tevékenysége.) Vyd. Osveta, Martin. 1984.
  • Mária Vyvíjalová: Matej Bel a idea občianskej spoločnosti. (Bél Mátyás és a polgári társulás eszméje.) Matica slovenska, Martín. 2001
  • Oedoen Málnási:A herceg és gróf Pálffy család vöröskői és bazini levéltára. Publisher: Homok : Gróf Pálffy Károly, 1933

További információk

A Wikimédia Commons tartalmaz témájú médiaállományokat.

Kapcsolódó szócikkek

  • A római limes magyarországi szakaszai
Komment elküldése
Tippek
Rendezzük meg:
Renata S
2013. may 3.
Buy a bottle or two of currant wine:)
Sheraton Bratislava Hotel
2012. november 20.
Unless you came by car, we recommend you to take the 30-min boat trip back. In main season (May - Sep) the boat leaves daily exc. Mon at 1:30pm and 6pm. Tickets are sold at the boat behind the castle.
Elhelyezkedés
Térkép
Cím

Slovanské nábrežie 1093/48, 841 10 Devín, Szlovákia

Útvonaltervezés
Nyitva tartás
Tue-Fri 10:00 AM–5:30 PM
Sat-Sun 10:00 AM–6:30 PM
Referenciák

Devín Castle (Hrad Devín) on Foursquare

Dévényi vár on Facebook

Hotel Albrecht

kiindulási $226

Hotel Altes Kloster

kiindulási $98

Hotel West

kiindulási $65

Hotel Antares

kiindulási $103

Hotel No. 16

kiindulási $96

Apartments Viktor

kiindulási $81

Ajánlott látnivalók a közelben

Lásd az összeset Lásd az összeset
Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Schloss Hof
Ausztria

A Schloss Hof turisztikai attrakció, a Kastélyok, paloták egyikike a

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Hainburgi-rög
Ausztria

A Hainburgi-rög (németül: Hundsheimer Berge vagy Hainburger Berge) eg

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Bratislava Zoo
Szlovákia

A Bratislava Zoo (Slovenčina: Bratislavská zoologická záhrada) tur

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Lafranconi híd
Szlovákia

A Lafranconi híd (szlovákul: Most Lafranconi) a Duna egyik hídja Sz

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Pozsonyi vár
Szlovákia

A pozsonyi vár Pozsonyban, a Duna bal partján egy 85 méter magas do

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Grassalkovich-kastély (Pozsony)
Szlovákia

A Grassalkovich kastély, Grassalkovich palota (szlovákul: G

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Hodžovo námestie
Szlovákia

A Hodžovo námestie turisztikai attrakció, a Városi terek egyikike a P

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
St. Nicholas' Church, Bratislava
Szlovákia

A St. Nicholas' Church, Bratislava (Slovenčina: Chrám svätého Mik

Hasonló látnivalók

Lásd az összeset Lásd az összeset
Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Gremi
Grúzia

A Gremi (ქართული ენა: გრემი) turisztikai attrakció, a Régészeti lelőhe

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Tantallon vára
Egyesült Királyság

Tantallon vára egy, a 14. század közepéről ránk maradt erődí

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Blackness Castle
Egyesült Királyság

A Blackness Castle turisztikai attrakció, a Régészeti lelőhelyek egy

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Doune Castle
Egyesült Királyság

A Doune Castle turisztikai attrakció, a Régészeti lelőhelyek egy

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
St Andrews Castle
Egyesült Királyság

A St Andrews Castle turisztikai attrakció, a Régészeti lelőhelyek egy

Az összes hasonló helyeken